Menu Menu
Koszyk Koszyk
0
Ulubione Ulubione
0
Konto Konto

Regulamin

REGULAMIN WITRYNY INTERNETOWEJ WWW.SKLEP.WINNICATERRA.PL

 

1 Informacje ogólne

 1. Witryna internetowa pod adresem www.sklep.winnicaterra.pl, zwana dalej Witryną, jest prowadzona przez Michała Zielińskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Terra Michał Zieliński, z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Jarosława Dąbrowskiego 84b/21, 02-571 Warszawa, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 5212929648, REGON: 015444120.
 2. Michał Zieliński prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Terra Michał Zieliński posiada ważne zezwolenie nr I/B/1/2020 na sprzedaż napojów alkoholowych, zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, w punkcie sprzedaży „Winnica Terra”, Malice Kościelne 22, 27-540 Lipnik, wydane w dniu 29 czerwca 2020 r. przez Wójta Gminy Lipnik na podstawie art. 18 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
 3. Dane kontaktowe:
  1. adres poczty elektronicznej: sklep@winnicaterra.pl,
  2. telefon: 570 971 971, codziennie w godzinach od 10:00 do 19:00,
  3. adres korespondencyjny: Winnica Terra, Malice Kościelne 22, 27-540 Lipnik.

2 Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Witryna – witryna internetowa znajdująca się pod adresem: www.sklep.winnicaterra.pl;
 2. Regulamin – niniejszy Regulamin Witryny Internetowej www.sklep.winnicaterra.pl;
 3. Sprzedawca – Michał Zieliński prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Terra Michał Zieliński, z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Jarosława Dąbrowskiego 84b/21, 02-571 Warszawa;
 4. Klient – klient nabywający Towary w Sklepie z wykorzystaniem Witryny;
 5. Konsument – osoba fizyczna, która nabywa Towar od Sprzedawcy w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 6. Użytkownik – każda osoba odwiedzająca Witrynę;
 7. Sklep – punkt sprzedaży położony w Malicach Kościelnych, pod adresem: Malice Kościelne 22, 27-540 Lipnik;
 8. Towary – towary prezentowane w Witrynie, dostępne w sprzedaży w Sklepie;
 9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i ilość Towaru;
 10. Koszyk – element funkcji Witryny, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Towary do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości Towarów;
 11. Dzień Roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 12. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740, z późn. zm.);
 13. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344, z późn. zm.);
 14. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2020 r. poz. 287, z późn. zm.);
 15. Ustawa o wychowaniu w trzeźwości – ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277, z późn. zm.).

 3 Postanowienia ogólne

 1. Witryna internetowa pod adresem sklep.winnicaterra.pl służy do prezentacji Towarów znajdujących się w ofercie Sklepu, do umieszczania informacji o Towarach oraz do obsługi prowadzonej przez Sprzedawcę sprzedaży detalicznej napojów alkoholowych, wybranych innych produktów spożywczych i akcesoriów oraz voucherów na usługi świadczone w Winnicy Terra.
 2. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
  1. warunki świadczenia usług drogą elektroniczną oraz zasady korzystania z Witryny,
  2. warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień z wykorzystaniem Witryny realizowanych w Sklepie,
  3. zasady zawierania umów sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą z wykorzystaniem Witryny.
 3. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 4. Niniejszy Regulamin jest skierowany zarówno do Konsumentów, jak i osób fizycznych, o których mowa w art. 3855 Kodeksu cywilnego, a także do pozostałych przedsiębiorców, korzystających z Witryny.
 5. Regulamin jest udostępniony przed zawarciem umowy sprzedaży, w formie umożliwiającej jego pozyskanie, odtworzenie i utrwalenie Regulaminu przez wydrukowanie, zapisanie na odpowiednim nośniku lub pobranie w formacie PDF. Regulamin jest udostępniany w sposób nieodpłatny.
 6. Niniejszy Regulamin został przygotowany zgodnie z zachowaniem prawa właściwego dla siedziby Sprzedawcy. Użytkownik korzystający z Witryny oświadcza, iż korzystanie z Witryny i jej usług jest w kraju, z którego korzysta, prawnie dozwolone. 

 4 Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną oraz zasady korzystania z Witryny

 1. Korzystanie z Witryny i usług świadczonych za jej pośrednictwem drogą elektroniczną jest możliwe pod warunkiem spełnienia następujących wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym:
  1. posiadania komputera klasy PC lub innego urządzenia umożliwiającego korzystanie z Serwisu,
  2. dostępu do sieci Internet,
  3. posiadania odpowiedniego oprogramowania, w tym co najmniej przeglądarki internetowej (Internet Explorer, Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari lub inna),
  4. posiadania adresu poczty elektronicznej e-mail.
 2. Warunkiem świadczenia usług drogą elektroniczną określonych w Regulaminie jest potwierdzenie zapoznania się z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 3. Witryna przeznaczona jest wyłącznie dla osób, które ukończyły 18 lat. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za nieuprawnione korzystanie z Witryny oraz dokonywanie zakupów oferowanych Towarów przez osoby, które nie ukończyły 18. roku życia.
 4. Miejscem zawierania umów sprzedaży jest punkt sprzedaży położony w Malicach Kościelnych, pod adresem: Malice Kościelne 22, 27-540 Lipnik
 5. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych, w związku ze świadczonymi usługami, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w internecie.
 6. Użytkowników Witryny obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym, a także dokonywania bez zgody Sprzedawcy jakiejkolwiek ingerencji w treści zawarte w Witrynie.
 7. Na gruncie niniejszego Regulaminu Użytkownik jest zobowiązany między innymi do:
  1. niedostarczania i nieprzekazywania za pośrednictwem Witryny treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
  2. korzystania z Witryny w sposób nie zakłócający jej funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania i urządzeń,
  3. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Witryny niezamówionej informacji handlowej (spam),
  4. korzystania z Witryny w sposób nieuciążliwy dla innych Użytkowników oraz dla Sprzedawcy,
  5. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Witryny jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
  6. korzystania z Witryny w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami niniejszego Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci internet.
 8. Sprzedawca może pozbawić Użytkownika prawa do korzystania z Witryny, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości jej zasobów, a także do korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną z wykorzystaniem Witryny, ze skutkiem natychmiastowym, w sytuacji naruszenia zasad określonych w ust. 6 i 7, w przypadku naruszenia niniejszego Regulaminu, jak również w sytuacji, gdy Użytkownik:
  1. podał przy składaniu Zamówienia dane niezgodne z prawdą, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
  2. dopuścił się naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Użytkowników,
  3. dopuścił się innych zachowań, które mogą zostać uznane za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci internet lub godzące w dobre imię Sprzedawcy.

 5 Warunki dokonywania Zamówień

 1. Warunkiem dokonania Zamówienia za pośrednictwem Witryny jest podanie niezbędnych informacji do realizacji Zamówienia oraz zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacja jego postanowień.
 2. Wszystkie umowy sprzedaży zawierane na podstawie Zamówień składanych za pośrednictwem Witryny są zawierane i realizowane w należącym do Sprzedawcy punkcie sprzedaży położonym w Malicach Kościelnych pod adresem: Malice Kościelne 22, 27-540 Lipnik.
 3. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do Koszyka.
 4. Zdjęcia produktów mają charakter poglądowy. Dostarczone produkty mogą różnić się wizualnie od przedstawionych na fotografii. Precyzyjne informacje o  aktualnym roczniku wina czy szczepie winogron znajdują się w opisie na karcie produktu.
 5. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam i płacę” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz modyfikacji wybranych Towarów. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi w Witrynie.
 6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania ograniczeń dotyczących ilości zamawianych Towarów i wartości Zamówień, Klient zostanie poinformowany o takich ewentualnych ograniczeniach przed potwierdzeniem przez Klienta Zamówienia.
 7. Złożenie Zamówienia odbywa się poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza zamówienia dostępnego w Witrynie oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam i płacę”. W przypadku niepodania obowiązkowych danych w formularzu zamówienia nie będzie możliwe złożenie Zamówienia. 
 8. Złożenie Zamówienia przez Klienta jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia, że Klient bierze na siebie odpowiedzialność za odbiór zakupionego Towaru przez osobę pełnoletnią. Złożenie Zamówienia jest również tożsame z oświadczeniem Klienta, iż nie jest osobą, której zgodnie z art. 15 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości, zabrania się sprzedaży napojów alkoholowych, w szczególności że nie jest osobą nietrzeźwą w chwili składania Zamówienia, jest osobą pełnoletnią oraz, że nie dokonuje zakupu alkoholu celem dalszej odsprzedaży, na kredyt lub pod zastaw. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości realizacji Zamówienia w przypadku niespełniania przez Klienta wymogów określonych w niniejszym Regulaminie.
 9. W przypadku zakupu Towaru dostarczanego z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (voucher elektroniczny) złożenie Zamówienia przez Klienta jest równoznaczne z oświadczeniem, że bierze na siebie odpowiedzialność, że osoba, której dane podane są przez Użytkownika i której Towar ma zostać dostarczony, jest osobą pełnoletnią, nie będzie nabywać napojów alkoholowych w celu ich dalszej odsprzedaży, na kredyt lub pod zastaw oraz że Użytkownik zobowiązuje się, że odbiór Towarów nastąpi przez osobę trzeźwą. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości realizacji Zamówienia w przypadku niespełniania przez osobę, na rzecz której nastąpił zakup, wymogów określonych w niniejszym Regulaminie.
 10. Po złożeniu Zamówienia wyświetlone zostaje podsumowanie Zamówienia wraz z numerem Zamówienia, jednocześnie Klient otrzymuje na adres e-mail podany podczas procesu składania Zamówienia, potwierdzenie złożenia Zamówienia oraz szczegóły dotyczące Zamówienia.
 11. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Użytkownikowi istotnych postanowień umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Użytkownikowi na podany przy składaniu zamówienia adres e-mail potwierdzenia i specyfikacji Zamówienia.
 12. Sprzedawca ma prawo odmówić przyjęcia Zamówienia w ciągu jednego Dnia Roboczego od chwili jego otrzymania. W przypadku, gdy Zamówienie zostało złożone w sobotę, niedzielę lub dzień ustawowo wolny od pracy, Sprzedawca ma prawo odmówić przyjęcia Zamówienia w pierwszym kolejnym Dniu Roboczym. Po upływie tego terminu, Zamówienie uznaje się za przyjęte przez Sprzedawcę.
 13. Odmowa przyjęcia zamówienia może nastąpić w sytuacji, gdy:
  1. Towar jest niedostępny w magazynie Sprzedawcy,
  2. podane przez Klienta dane są niekompletne, błędne lub budzą uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości,
  3. Sprzedawca poweźmie wątpliwość co do prawdziwości któregokolwiek z oświadczeń Klienta, o których mowa w ust. 8 i 9,
  4. Klient nie odebrał Towarów objętych poprzednim Zamówieniem,
  5. pojawiły się zdarzenia losowe, na które Sprzedawca nie miał wpływu.
 14. Sprzedawca może również, w terminie przewidzianym na odmowę przyjęcia Zamówienia, skontaktować się z Klientem przy użyciu adresu e-mail albo numeru telefonu podanego podczas procesu składania Zamówienia i:
  1. poinformować Klienta o wydłużonym terminie realizacji Zamówienia na dany Towar/ Towary, wskazując równocześnie jaki jest to termin – jeżeli Klient w ciągu trzech Dni Roboczych nie zaakceptuje wydłużenia terminu realizacji Zamówienia, wówczas Zamówienie jest anulowane;
  2. zweryfikować prawidłowość podanych przez Klienta w Zamówieniu danych, jeżeli budzą one uzasadnione wątpliwości odnośnie ich poprawności,
  3. wyjaśnić ewentualne wątpliwości dotyczące szczegółów złożonego przez Klienta Zamówienia.

  6 Ceny i metody płatności

 1. Wszystkie ceny Towarów prezentowane w Witrynie wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami oraz inne daniny przewidziane na gruncie przepisów obowiązującego prawa.
 2. Ceną wiążącą jest cena podana w Witrynie przy Towarze w chwili składania Zamówienia. Ceny podane przy Towarze nie zawierają kosztów przesyłki, ani innych usług dodatkowych.
 3. Ceny Towarów ustalane są w oparciu o aktualny asortyment Sklepu i mogą ulegać zmianom, z zastrzeżeniem, że zmiana cen nie dotyczy Zamówień złożonych przed dokonaniem zmiany cen.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do oferowania Klientom indywidualnych rabatów.
 5. Informacja na temat całkowitej wartości Zamówienia prezentowana jest w Witrynie przed zaakceptowaniem przez Klienta całości Zamówienia. Całkowita wartość Zamówienia obejmuje łączną cenę brutto zamawianych Towarów, jak też koszty wybranych przez Klienta usług dodatkowych, w tym koszty odbioru Towarów przez firmę kurierską, jeżeli Klient wybrał taką opcję, a także ewentualne koszty związane z wybraną przez Klienta formą płatności.
 6. Zapłaty za zamówiony Towar Klient może dokonać według swojego wyboru za pośrednictwem jednego z poniższych sposobów:
  1. osobiście przy odbiorze Zamówienia w Sklepie – gotówką lub kartą płatniczą,
  2. za pobraniem, czyli osobiście, gotówką, w przypadku odbioru Zamówienia za pośrednictwem firmy kurierskiej,
  3. przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy – wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy numer 69 1140 2017 0000 4102 0279 5482 z podaniem następujących danych Sprzedawcy: Terra Michał Zieliński, ul. J. Dąbrowskiego 84b/21, 02-571 Warszawa,
  4. za pośrednictwem elektronicznego serwisu płatności online Integratora Płatności paynow (usługa świadczona jest przez mElements S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Prostej 18) – wybierając tę formę płatności Klient zostaje przekierowany do serwisu płatności, przy pomocy którego może dokonać szybkiego przelewu z rachunku bankowego lub płatności w systemie Blik.
 7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do udostępnienia innych form płatności na podstawie indywidualnych ustaleń z Klientem.

 7 Realizacja Zamówienia

 1. Realizacja Zamówienia rozpoczyna się od momentu:
  1. przyjęcia Zamówienia przez Sprzedawcę – w przypadku wyboru przez Klienta opcji płatności przy odbiorze Zamówienia w Sklepie lub płatności za pobraniem,
  2. zaksięgowania płatności za Zamówienie na rachunku bankowym Sprzedawcy - w przypadku wyboru przez Klienta opcji płatności przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy,
  3. uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności – w przypadku wyboru przez Klienta opcji płatności w formie szybkiego przelewu z rachunku bankowego lub płatności w systemie Blik.
 2. Czas realizacji Zamówienia to czas, który upływa od momentu określonego w ust. 1 do chwili udostępnienia Towarów Klientowi do odbioru w Sklepie, przy czym uwzględniane są tu tylko Dni Robocze. Zamówienia realizowane są w terminie dwóch Dni Roboczych.
 3. Zamówienie uważa się za zrealizowane w momencie odbioru Towaru w Sklepie bezpośrednio przez Klienta, przez osobę przez niego upoważnioną lub przez upoważnioną przez niego firmę kurierską.
 4. Każde Zamówienie jest dokumentowane paragonem fiskalnym lub fakturą VAT, w zależności od wybranej przez Klienta opcji wystawienia dokumentu sprzedaży przy wypełnianiu formularza Zamówienia. Wystawiane przez Sprzedawcę paragony fiskalne nie zawierają numeru NIP Klienta.
 5. Użytkownik chcący otrzymać fakturę VAT musi wybrać odpowiednią opcję w formularzu Zamówienia oraz podać dane podmiotu, na rzecz którego ma zostać wystawiona faktura wraz z numerem NIP. Użytkownik wybierający fakturę VAT jako dokument sprzedaży wyraża zgodę na otrzymanie faktury w postaci elektronicznej na wskazany przez siebie adres mailowy. W przypadku udokumentowania sprzedaży fakturą VAT w razie zwrotu Towaru Sprzedawca wystawi fakturę korygującą.
 6. Dokument sprzedaży wystawiany jest w chwili, gdy wszystkie Towary wybrane do Zamówienia są skompletowane i gotowe do odebrania.
 7. Po udokumentowaniu sprzedaży paragonem fiskalnym Sprzedawca nie ma możliwości wystawienia faktury VAT.

 8 Odbiór Towarów

 1. Klient zobowiązuje się do odbioru zamówionego Towaru w Sklepie – w punkcie sprzedaży położonym w Malicach Kościelnych pod adresem: Malice Kościelne 22, 27-540 Lipnik, który to punkt jest czynny codziennie, w okresie od 01.05. do 30.09 w godzinach 10:00 – 19:00, w okresie od 01.10 do 30.04 w godzinach 10:00-16:00.
 2. W przypadku zakupu Towaru dostarczanego z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (voucher elektroniczny) odbiór następuje poprzez przesłanie wiadomości dostarczanej na podany przez Użytkownika adres e-mail.
 3. Klient może odebrać Towar w Sklepie osobiście lub za pośrednictwem innej, upoważnionej przez Klienta osoby. Klient może też skorzystać z usług współpracującej ze Sprzedawcą firmy kurierskiej, która odbierze w jego imieniu zamówiony Towar ze Sklepu i dostarczy go do wskazanego przez Klienta w treści Zamówienia miejsca, z ograniczeniem do obszaru Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. W przypadku skorzystania z usług współpracującej ze Sprzedawcą firmy kurierskiej Klient zobowiązuje się pokryć dodatkowe koszty takiej usługi. Informacja o koszcie odbioru Towaru przez firmę kurierską (jeżeli Kupujący składając Zamówienie zaznaczył opcję skorzystania z firmy kurierskiej przy odbiorze Towaru), pojawi się po dokonaniu wyboru formy odbioru Towaru w podsumowaniu Zamówienia.
 5. W przypadku odbioru osobistego lub za pośrednictwem innej, upoważnionej osoby informacja o gotowości Towaru do odbioru będzie przesyłana Klientowi na wskazany przez niego podczas składania Zamówienia adres e–mail. Osoba dokonująca odbioru Towaru obowiązana będzie podać imię i nazwisko Klienta oraz numer Zamówienia. Warunkiem dokonania odbioru w Sklepie jest dokonanie całości zapłaty za Zamówienie przed wydaniem Towaru.
 6. W przypadku gdy Klient korzysta z usług firmy kurierskiej, która w jego imieniu odbiera Towar ze Sklepu, wydanie Towaru Klientowi następuje w momencie wydania przez Sprzedawcę zamówionych Towarów firmie kurierskiej. Przy czym zaznaczając w treści Zamówienia opcję odbioru Towaru ze Sklepu za pośrednictwem firmy kurierskiej Klient oświadcza, że upoważnia kuriera do odbioru Towaru ze Sklepu w jego imieniu.
 7. Sprzedawca zastrzega, że Towary będące napojami alkoholowymi nie zostaną wydane osobie niepełnoletniej lub nietrzeźwej przy odbiorze w Sklepie. Sprzedawca uprawniony jest do sprawdzenia pełnoletności osoby odbierającej Towar. Produkty alkoholowe nie zostaną wydane również osobom, których wieku nie da się zweryfikować ze względu na przeszkody natury faktycznej. Osobom nietrzeźwym lub niepełnoletnim zamówione napoje alkoholowe nie zostaną również wydane przez kuriera.
 8. W przypadku zaistnienia zdarzenia wskazanego w ust. 7, Sprzedawca złoży w terminie 3 Dni Roboczych, od dnia stwierdzenia tych okoliczności, oświadczenie o odstąpieniu od umowy i zwróci Klientowi wpłacone środki pieniężne, potrącone o ewentualne dodatkowe koszty związane z odbiorem Towaru przez firmę kurierską czy wybraną formą płatności.
 9. W sytuacji, w której zamówione Towary nie zostaną odebrane w terminie 30 dni przez Klienta Sprzedawca może odstąpić od umowy sprzedaży, informując o tym Klienta.

 9 Prawo odstąpienia od umowy

 1. Z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej, Konsument oraz osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, o której mowa w art. 3855 Kodeksu cywilnego, może w terminie 14 dni od dnia realizacji Zamówienia odstąpić od umowy zawartej na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta, bez podawania przyczyny. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie stosownego oświadczenia przed jego upływem.
 2. Prawo, o którym mowa w ust. 1 nie przysługuje przedsiębiorcom, nie będącym osobami fizycznymi, o których mowa w art. 3855 Kodeksu cywilnego.
 3. Aby odstąpić od umowy na zasadach określonych w ust. 1 należy złożyć na piśmie oświadczenie o odstąpieniu od umowy i wysłać je na adres: Winnica Terra, Malice Kościelne 22, 27-540 Lipnik. Wzór oświadczenia stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.
 4. Do oświadczenia, o którym mowa w ust. 3, należy dołączyć dowód zakupu Towaru, lub w inny sposób udokumentować zakup Towarów u Sprzedawcy.
 5. Prawo do odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1, jest wyłączone w przypadku:
  1. Towarów nieprefabrykowanych, wyprodukowanych według specyfikacji konsumenta lub służących zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  2. Towarów ulegających szybkiemu zepsuciu lub mających krótki termin przydatności do użycia,
  3. Towarów dostarczanych w zapieczętowanym opakowaniu, których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  4. napojów alkoholowych, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli,
  5. świadczenia usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi,
  6. świadczenia usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia utraci on prawo odstąpienia od umowy.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowa jest uważana za niezawartą. Klient ma obowiązek zwrócić Towary, których dotyczy oświadczenie o odstąpieniu od umowy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towarów przed jego upływem.
 7. Klient ponosi jedynie bezpośrednie koszty zwrotu Towarów, przez co należy w szczególności rozumieć koszt odesłania Towaru do Sklepu na adres:

Winnica Terra, Malice Kościelne 22, 27-540 Lipnik

 1. Jeżeli Towar zwracany jest przez Użytkownika wysyłkowo, powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.
 2. Sprzedawca niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 14 dni od otrzymania od Klienta oświadczenia o całościowym lub częściowym odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi dokonaną przez niego płatność za zwrócone Towary. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez Klienta dodatkowych kosztów.
 3. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności, o których mowa w ust. 9, do chwili dokonania przez Klienta zwrotu Towarów, których dotyczy odstąpienie od umowy, lub dostarczenia przez Konsumenta potwierdzenia, że Towary te odesłał, w zależności od tego, które z tych zdarzeń (zwrot czy dostarczenie potwierdzenia) nastąpi wcześniej.
 4. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu metody płatności, jakiej użył Klient. W przypadku zapłaty gotówką, na wniosek Klienta zwrot może nastąpić na wskazany przez niego rachunek bankowy.
 5. Przed odstąpieniem od umowy Klient nie powinien korzystać z Towarów w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Towarów. W przeciwnym razie Klient będzie ponosił odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towarów. Klient nie może odstąpić od umowy w odniesieniu do Towarów stanowiących napoje alkoholowe, które zostały przez Klienta otwarte, jak również w odniesieniu do innych artykułów spożywczych, w przypadku których opakowanie zostało naruszone.
 6. Uprawnienie do odstąpienia od umowy nie wyłącza uprawnień Konsumenta oraz osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, o której mowa w art. 3855 Kodeksu cywilnego, wynikających z odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu niezgodności Towaru z umową.
 7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy sprzedaży, jeżeli w terminie 7 dni od złożenia Zamówienia Klient nie dokonał zapłaty za objęte tym Zamówieniem Towary.

10 Reklamacje

 1. W przypadku stwierdzenia niezgodności Towaru z umową po jego wydaniu Klient ma prawo złożyć reklamację na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.
 2. W celu rozpatrzenia reklamacji Klient powinien dostarczyć Towar do Sklepu wraz z dowodem zakupu. Reklamowany Towar powinien zostać dostarczony na adres: Winnica Terra, Malice Kościelne 22, 27-540 Lipnik.
 3. Wybór podstawy reklamacji oraz dochodzonego roszczenia należy do Klienta.
 4. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty złożenia jej przez Klienta.
 5. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany przez Sprzedawcę listownie, e-mailem lub telefonicznie przy wykorzystaniu danych kontaktowych podanych przez Klienta w reklamacji.
 6. Zaspokojenie roszczenia Klienta w przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji nastąpi niezwłocznie po przekazaniu Klientowi informacji o pozytywnym sposobie załatwienia reklamacji.
 7. Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego rozwiązywania sporów z konsumentami na podstawie ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich prowadzonego przez podmiot uprawniony, którym jest Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Kielcach, z siedzibą w Kielcach, ul. Sienkiewicza 76, strona internetowa: http://www.wiihkielce.pl.
 8. Klient będący Konsumentem ma również dodatkową możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu dochodzenia roszczeń w formie złożenia skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 11 Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Witryny, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Użytkowników.
 2. Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Witryny.
 3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Witryny Użytkownik może zgłaszać pisemnie na adres: Winnica Terra, Malice Kościelne 22, 27-540 Lipnik, bądź w formie elektronicznej na adres sklep@winnicaterra.pl.
 4. W reklamacji Użytkownik powinien podać imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Witryny.
 5. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 30 dni od chwili jej zgłoszenia. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Użytkownik zostanie poinformowany drogą elektroniczną.

 12 Prawa autorskie

 1. Autorskie prawa majątkowe do wszelkich graficznych elementów Witryny, jej wyglądu i innych treści w niej umieszczonych, stanowiących utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 1994 r., nr 24, poz. 83, z późn. zm.), przysługują wyłącznie Sprzedawcy.
 2. Jakiekolwiek kopiowanie, rozpowszechnianie lub dokonywanie opracowań jakichkolwiek treści lub elementów graficznych znajdujących się w Witrynie, a także jej wyglądu jako całości, stanowiących utwór w rozumieniu ww. ustawy, bez wyraźnej pisemnej zgody Sprzedawcy, stanowi naruszenie jego majątkowych praw autorskich.

 13 Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Użytkownika jest Sprzedawca - Michał Zieliński prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Terra Michał Zieliński, z siedzibą w Warszawie, ul. J. Dąbrowskiego 84b/21, 02-571 Warszawa.
 2. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Użytkowników w zakresie niezbędnym do realizacji Zamówień składanych przez Klientów, na zasadach wskazanych w polityce prywatności.
 3. Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Na podstawie i w zakresie wskazanym w umowie dane osobowe Użytkowników mogą być także powierzone podmiotom trzecim, w tym podmiotom wykonującym czynności dotyczące realizowanych na rzecz Użytkowników usług (Partnerów). Podmioty te nie będą wykorzystywały powierzonych im danych osobowych do promowania własnych produktów lub usług.
 4. Dane osobowe Użytkowników mogą być przetwarzane przez Sprzedawcę także w celach marketingowych, jeżeli Użytkownik wyrazi na to zgodę. Użytkownik korzystając z Witryny nie będzie otrzymywał informacji marketingowych i handlowych, jeśli nie wyrazi na to zgody.
 5. Poprzez akceptację odpowiedniej klauzuli zawartej w formularzu Zamówienia Użytkownik może wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Sprzedawcę w celach marketingowych, zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w polityce prywatności.
 6. Użytkownikowi przysługuje prawo do wglądu w swoje dane osobowe, prawo do ich poprawienia oraz wniesienia żądania zaprzestania ich wykorzystywania.

 14 Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego Regulaminu.
 2. Jakiekolwiek zmiany Regulaminu dotyczą jedynie umów zawartych po jego zmianie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin w dotychczasowym i zaakceptowanym przez Użytkownika brzmieniu.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego. 
 4. Wszelkie wątpliwości wynikające z interpretacji Regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający zgodność niniejszego Regulaminu z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.

 

 

Załącznik do regulaminu

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy

 

 

...............................................                                                 ......................, dn. .................

...............................................                                                 miejscowość, data

...............................................

imię, nazwisko i adres Klienta

  

Winnica Terra

Malice Kościelne 22

27-540 Lipnik

 

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

 

Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2020 r. poz. 287, z późn. zm.) odstępuję od umowy zawartej dnia .................... w zakresie następujących towarów/usług:

 

Lp.

Numer SKU produktu

Nazwa produktu

Ilość

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

5

 

 

 

 

 

..............................

czytelny podpis Klienta

 

Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl